e

 
Ako na to?
Info SJF
Pravidlá SJF
Adresár
Školy
Kluby
Obchody
Služby
Pridať kontakt
Fotografie
Inzercia
Kúpim
Predám
Rôzne
Služby
Pridať inzerát
Literatúra
Výsledkový servis
Kalendár SJF 2014
Rozpisy pre rok 2012
Plemenné žrebce
Pridať
Východoslovenská oblasť SJF
Skokový pohár VSO
Spravodaj SJF
Info archív
Sponzori
Kontakt


KOČIAROVÁ SLUŽBA - PKA
Otvorený pohár podkarpatia
Poľsko apríl-október 2012
 
 
 

Ako dosiahnuť impulzívnosť koňa ?

Impulzívnosť koňa vždy súvisí s jeho citlivosťou a ochotou reagovať na jemné pomôcky jazdca. Odhliadnuc o disciplíny, ktorej sa dvojica venuje, vnímavosť, (citlivosť) koňa je kľú-čom k príprave koňa, ktorý sa pohybuje slobodne a graciózne, s atraktívnym výrazom. Proces prípravy takéhoto koňa predpokladá, že ho jazdec dokáže mať na jemných pomôckach, akcep-tujúceho jeho pomôcky.

Správny čas na školenie impulzívnosti je hneď na začiatku výcvikovej hodiny. Impulzív-nosť budete potrebovať počas nasledujúcej práce až do zosadnutia z koňa. Začiatok hodiny teda venujeme správnemu rozcvičeniu svalstva, zohriatiu a strečingu (ponaťahovanie) prv než začneme s prácou plánovanou na hlavnú časť hodiny. No nepleťme si rozcvičku s flákaním sa po jazdiarni s mobilom na uchu alebo v družnom rozhovore so spolujazdcom. Pri strečingu koňa dolu cez chrbát dbáme zároveň na to aby bol stále vnímavý na všetky pomôcky. Musí byť ochotný ísť dopredu od ľahkej holene a zostať pri tom ľahký v ruke.

Dosiahnuť želanú a potrebnú reaktívnosť na pomôcky sa najprv snažíme v kroku. Pri krá-čaní sa bude kôň vyťahovať dole dopredu a úlohou jazdca bude podporovať toto vyťahovanie priložením ľahkých (nie tlak) holení spolu s uvoľneným sedom a posielanie koňa dopredu. Samozrejme ruka bude pri tom voľná, žiadne „skladanie“. Kôň by mal okamžite reagovať a pohybovať sa priestornejšie dopredu. Ak nie ste spokojný s jeho reakciou na pomôcku, pou-žite znova jemnú holeň podporenú klepnutím bičíkom. Musíte to urobiť v priebehu dvoch - troch sekúnd aby ste sa ubezpečili, že kôň reaguje okamžite a primerane. Po dvoch - troch krokoch otestujte jeho reakciu opätovným ľahkým popohnaním a čakajte rovnako rýchlu re-akciu ako na predchádzajúcu pomôcku zdôraznenú bičíkom. Ak j treba znova použite bičík (skúsený jazdec, ktorý vníma polohu svojich holení, použije ostrohu), aby ste dosiahli korekt-nú reakciu na poháňajúcu pomôcku.

Počas jazdenia musíte sústavne testovať koňa používaním ľahkej poháňajúcej pomôcky, korigovať nedostatočné reakcie bičíkom aby ste zaistili správnu reakciu. Pamätajte, že každú správnu reakciu musíte odmeniť (upevniť) hlasom, povolením alebo poklepaním (poškraba-ním na kohútiku ako si to robia kone navzájom).Odmena znova ubezpečí koňa, že robí správ-nu vec, reaguje požadovaný spôsobom. Rovnakú metódu používajte i v kluse a cvale aby ste vyškolili pozorného a impulzívneho koňa vo všetkých chodoch.

Jedna pripomienka. Uvedomte si, že tempo koňa nie je odrazom jeho citlivosti, vnímavosti, ale jeho horlivosti, čo je skôr jeho vnútorné želanie pohybovať sa. Ak kôň nechce ísť sám dopredu, bude neochotný pohybovať sa vpred alebo bude utekať a dostane sa napredok. Obi-dva spôsoby sú nesprávne. Na ustálenie správneho, primeraného tempa a regulovanie chtivos-ti koňa pri ktorom má tiež primeraný kmih, používame polovičnú zádrž.

Ako vieme hlavné pomôcky jazdca sú sed, holene a ruky. Ich kombináciou a načasovaním vytvárame signál nesúci konkrétnu, jasnú informáciu, na ktorú má kôň promptne reagovať. Na našich „placoch“ však príliš často vidíme kone nereagujúce správne na pomôcku rukou. To znamená, že pomôcka rukou nie je správne kombinovaná s holeňami a sedom, čo je však pri očakávaní správnej odpovede od koňa nevyhnutné. Keď jazdec pošle koňa dopredu hole-ňami a podporí to správne sedom, normálna reakcia koňa je taká, že ide do ruky. Stáva sa ťažším v ruke. Čo s tým ? V tomto momente musí jazdec pomôcť koňovi vybalansovať sa, získať novú rovnováhu. Robí to polovičnou zádržou. To však neznamená, že ťahá koňa sme-rom dozadu dole. Takéto pôsobenie ruky nie je polovičnou zádržou. Je to vlastný gól jazdca. F. de la Guerniere, na ktorého sa tzv. moderné jazdenie neustále odvoláva, hovorí, že ruka pri polovičnej zádrži (demi arret) musí pôsobiť zdola nahor, aby spolu s trupom (sedom) idúcim priamo hore, pomáhala presunúť ťažisko späť dozadu. Holene majú byť pri tom mierne za podbrušníkom, ale nemajú koňa posielať dopredu. Predsa keď brzdíme nepridávame plyn. Teda podstatné pri polovičnej zádrži je presné načasovanie a zladenie pôsobenia pomôcok vo vzájomnom súzvuku. Polovičná zádrž nemá spomaliť zadok koňa, zmeniť rytmus, ale zacho-vať impulz (kmih) vytvorený poháňajúcou holeňou. Podarí sa to len vtedy ak kôň skráti kroky a ide vyššie, zvýši akciu chodu. Len vtedy má šancu zostať ľahký v ruke, odraziť sa od zubad-la a udržiavať kontakt podobný ako pri hre na ústnu harmoniku. Kôň sa primerane vzpriami a odľahčí predok. Polovičná zádrž teda vyžaduje vnímavosť, citlivosť nie len koňa, ale aj jazdca, na pôsobenie ruky. Na ruku ktorá pôsobí smerom dozadu a dole, tlačí pri tom enormne na jazyk koňa, čo mu spôsobuje bolesť podobnú nasadenej „fajke“, nemôže kôň reagovať citlivo. Vníma totižto len bolesť v hube, ktoré nenesie žiadnu informáciu o žiadanom pohybe. V snahe zbaviť sa tejto bolesti, tlačí ešte viac na ruku (každý odpor sa kôň v prvom rade snaží prekonať silou a útekom) a mení sa na posilňovací mobilný stroj. jazdcovi možno mohutnejú bicepsy, ale nie cit v ruke a nie cit pre nerušený tok energie pohybu zozadu dopredu a späť.

Ak má kôň tendenciu líhať si na oťaž, neprispôsobujte sa mu. Udržiavajte stále ľahký, stály kontakt aby ste ho naučili ľahkosti na ruke. Ak chcete aby bol váš kôň ľahký, musíte byť sám ľahký. Ak sa mu zavesíte do huby, zavesí sa aj on. Kôň sám od seba nikdy do ruky neťahá. Vždy ho k tomu provokuje jazdec. Keď budete vždy používať veľmi jemnú pomôcku, miene nad prahom citlivosti daného koňa, už miene zvýšenie tlaku pomôcky vyvolá okamžitú odpo-veď. No samozrejme byť ľahkým (čo sa týka pomôcok, dievčatá), neznamená byť neefektív-ny a jazdiť s prevesenými oťažami alebo celý čas bez kontaktu, či priľnutia. priľnutie je sa-mozrejme nevyhnutné pri správnom spájaní a časovaní pomôcok, pri korektnom ovplyvňova-ní koňa. Čo sa týka „pohrebného“ kroku pri rozcvičke (aspoň 10 minút), samozrejme nie je vhodný. Učí koňa čomusi čo neskôr treba prácne naprávať. Pamätajme na skúsenosť, že kôň sa pohybuje viac - menej rovnakým spôsobom na súťaži ako sa pohybuje doma. Ak necháte koňa flákať sa v kroku doma, usúdi, že aj si to môže dovoliť aj v obdĺžniku. Preto vždy ak sadnete na koňa zapnite kontrolku sústredenia a uvedomte si, že len sústredený a cieľavedomý jazdec môže koňa správne vzdelávať a urobiť ho príjemným na jazdenie. Snažte sa učiť koňa len to, čo zodpovedá vašim vedomostiam, skúsenostiam a zručnosti.

MVDr. Jozef Cigánek, CSc.


Grand Prix Bratislava
Grand Prix Bratislava
Kvalifikácie ME 2011
OH 2012 Londýn


Časopis JaD Životny štýl a kôň
jazdectvo/dostihy


World Equestrian Games Normandy 2014
Svetové Jazdecké Hry Normandia 2014

Medzinárodná Jazdecká Federácia
Medzinárodná Jazdecká Federácia

GRAND PRIX GRAND PRIX 2011

EVENTING EVENTINGMY HORSE MY HORSE

Boxy pre kone
BOXY

JEZDCI