Východoslovenská oblasť SJF                   Skokový pohár VSO pre rok 2009

 

Autor: Ing. Miroslav Cigan                                                                                       

 

Pravidlá SP VSO pre rok 2009

  Skokový pohár VSO je spoločným projektom Výboru VSO a usporiadateľom prémiovaných súťaží vo VSO. Cieľom tohto seriálu kvalifikačných kôl a jedného finále je zvýšenie atraktivity parkúrového jazdenia a zaistenie vysokej športovej úrovne jednotlivých akcií.

 

  1. Športovo- technické podmienky

 

-          Základnou podmienkou uskutočnenia seriálu sú riadne schválené rozpisy a rešpektovane PJŠ.

-          Seriál je prístupný všetkým jazdcom VSO s platnou licenciou SJF  ( súťaži započítaných do SP sa môžu zúčastniť aj zahraniční jazdci a však bez možnosti získavať body).  

-          V súťaži skokového pohára môže bodovať jazdec len s jedným koňom, v prípade, že má v súťaží koní viac, každý kôň sa započítava zvlášť.

-          Za umiestnenie v jednotlivých kvalifikačných kolách získavajú jazdci nasledujúci počet bodov.

Parkúr stupňa S :

      

I.

II.

III.

IV.

V

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Miesto

18

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Body

 

 

-          V záverečnom kvalifikačnom kole bude pripočítané každému bodujúcemu k výsledku 5 bodov.

-          Pri udeľovaní bodov sú pri započítavaní poriadia vynechávaní zahraniční jazdci a výsledky slovenských jazdcov a koní z iných oblastí ako VSO. V prípade ex equo sa body prideľujú podľa umiestnenia.

-          Finálová súťaž prebehne podľa systému majstrovstiev sveta pre najlepších 4 jazdcov so striedaním koní. Do finále postupujú jazdci s najvyšším počtov získaných bodov  zo všetkých zaradených súťaží stupňa S konaných vo VSO. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí počet víťazstiev, a však, ak ani to nerozhodne prebehne ihneď po skončení posledného kvalifikačného kola rozoskakovanie o posledné postupové miesto do finále. Ak sa niekto zo štvorice finalistov zo súťaže ospravedlní nastupuje ďalší v poradí ako náhradník.

-          Víťaz finálovej súťaže sa stane víťazom SP VSO.

 

  1. Všeobecné údaje

 

-          Súťaže SP VSO musia byť súťažami s výsledkami vyhodnotiteľnými na všetkých miestach umiestnenia.

-          Súťaž SP by mala byť súťaž hlavná.

-          Jednotliví usporiadatelia garantujú tieto minimálne dotácie: S **-15 000,- SK ,500 Eur

                                                                                               Finále – 30 000,-SK, 1000 Eur

-          V súťaží SP VSO má jazdec právo vždy štartovať s 3 koňmi.

-          V prípade umiestnenia jedného jazdca s viacerými koňmi do 4. miesta má právo jazdec výberu koňa do finále a štvorica sa doplní nasledujúcimi dvojicami.

 

 

  1. Organizačné zaistenie

 

-          Schvaľujúcim orgánom SP VSO je výkonný výbor VSO.

-          Za športovo-technické podmienky SP VSO zodpovedá rozhodcovský zbor.

-          Za spracovanie výsledkov do priebežného rebríčka a pozvanie jazdcov do finále zodpovedá predseda skokovej komisie VSO a predseda rozhodcovskej komisie VSO.

 

  1. Povinností jednotlivých usporiadateľov

 

-          V rozpisoch svojich pretekov konkrétne uviesť – Táto súťaž je započítaná do seriálu SP VSO.

-          V prípade, že sa podarí získať pre skokový pohár generálneho sponzora, umožniť umiestnenie jeho reklamy v areále v dobe konania pretekov.

-          Výsledkové listiny musia byť doručené do týždňa po skončení pretekov na adresu:

-          Vyvesiť na pretekoch tabuľku s priebežnými výsledkami po predchádzajúcom kole.

-          Propagovať na pretekoch SP prostredníctvom hlásateľa, v oficiálnom programe,atď...

 

  1. Systém a pravidlá SP VSO

 

-          Finále bude prebiehať s výmenou koní v poradí podľa nasledujúcej tabuľky

 

 

Kôň 1

Kôň 2

Kôň 3

Kôň 4

 1.kolo

   A

   B

   C

   D

 2.kolo

   B

   C

   D

   A

 3.kolo

   C

   D

   A

   B

 4.kolo

   D

   A

   B

   C

 

A – Jazdec postupujúci z prvého miesta, B – Druhé miesto, C – Tretie miesto, D – Štvrté miesto

 

-          Každý jazdec bude štartovať najprv na svojom koni a potom na troch koňoch ostatných jazdcov podľa vyššie uvedenej tabuľky. Súťaž bude na 8 prekážkach a 9 skokoch do 125 cm, rýchlosť 350 m / min. Víťazom sa stane jazdec s najnižším počtom trestných bodov zo všetkých 4 kôl. Pri rovnosti trestných bodov rozhoduje súčet časov zo 4 kôl.

-          Pokiaľ je jazdec vylúčený alebo nedokončí parkúr z akéhokoľvek dôvodu dostane o 20 trestných bodov viac ako jazdec, ktorý v tomto kole dostal najväčší počet trestných bodov.

-          Jazdcom, ktorí mali štartovať v ďalších kolách na zranenom koní bude započítaný výsledok s vlastným koňom z kola prvého, namiesto výsledku s koňom zraneným. Ak nebude kôň schopný pokračovať, jeho výsledok sa anuluje všetkým jazdcom. Opracovanie pred druhým, tretím a štvrtým kolom bude prebiehať vo vymedzenom priestore na parkúre, do ktorého budú mať prístup iba jazdci, tréneri, ošetrovatelia a rozhodcovia. Jazdec bude mať na prípravu cudzieho koňa max. 5 minút u ktorých môže absolvovať 2 skoky ( 1 kolmý skok, 1 oxer ). Uzdenie a ostatná výstroj musí zostať na koni rovnaké, ako v poslednom kole, v ktorom štartoval, sedlo si môže jazdec zobrať svoje.

 

 

Vyhodnotenie koní:

Tak isto ako jazdcov, čiže najmenej trestných bodov a čas vo finále.

 

Ceny:

40, 30, 20, 10 %

Z celkovej sumy: 2/3 pre jazdcov

                            1/3  pre kone

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                      Predseda VSO: Ing. Miroslav Cigan