Zápisnica zo zasadnutia VSO konanej dna 29. 12. 2009

v Prešove

              

Prítomní členovia VSO: Ing. Cigán Miroslav – predseda VSO  

                                        MVDr. Cigánek   Jozef 

                                        Pribula Milan

                                        Kuchár Zdeno  

                                        Ing. Slivka  Radovan

                                        MVDr. Hura Vladimír

 

 

 

1. Prehodnotenie skokového pohára VSO:

 

Výbor VSO prehodnotil úspešnosť priebehu prvého ročníka skokového pohára VSO a následne schvaľuje jeho pokračovanie do následujúceho ročníka sezóny 2010 za podmienok schválených podľa zmluvy z roku 2010.

 

V kategórii dospelých do finále sa môžu kvalifikovať jazdci, ktorí absolvujú minimálne päť pretekov z celého ročníka skokového pohára.

 

Výbor VSO schvaľuje kľúč na vyhodnotenie najúspešnejšieho jazdca v kategórii detí – dvojica. Záverečné poradie sa stanovuje kľúčom z piatich najúspešnejších.

V kategórii detí bude skokový pohár VSO  hodnotený bodovacím systémom za získané umiestnenia v jednotlivých stupňoch následovne:

 

st./b

ZM

Z

ZL

L

0

3

4

5

7

4

2

3

4

6

8

1

2

3

5

12

0

1

2

4

16

0

0

1

3

 

 

2. Prehodnotenie rozpisu M- VSO pretekov v sezóne 2010:

 

Výbor VSO prehodnotil predbežný rozpis pretekov v sezóne 2010 a určil M-VSO následovne:

-        M-VSO detí + juniori + KMK sa uskutoční v termíne 05. 06. 2010 v Sp. Novej Vsi

-        M-VSO dospelí + KMK sa uskutoční v termíne 16. - 18. 07. 2010 v Lužanoch

Výbor VSO určil, aby správu hlavného rozhodcu na prémiovaných pretekoch a KMK v roku 2010

pripomienkoval jeden z dekorovaných jazdcov, ktorý absolvoval hlavnú skokovú súťaž.

 

 

 

3. Odsúhlasenie finančnej podpory:

 

Výbor VSO prehodnotil a odsúhlasil finančné podpory následovne:

Pri usporiadaní pretekov KMK výbor VSO od roku 2010 schvaľuje dotáciu usporiadateľov pretekov KMK vo výške 150,- Eur/ preteky ( 600,- Eur / rok).

 

Výbor VSO pre rok 2010 odsúhlasil finančnú podporu pre účastníkov M-SR v kategórii detí, juniorov, dospelých umiestnených do 5. miesta na M-VSO vo výške 70,- Eur/ jazdec ( maxim. 2 kone).

 

Výbor VSO žiada všetkých usporiadateľov jazdeckých pretekov VSO v roku 2009 nárokujúcich si na organizačný príspevok vo výške 33,- Eur/deň od SJF VSO, aby v termíne do 10. 01. 2010  zverejnili čísla účtov jednotlivých oddielov  na internetovú stránku www.jazdectvo.sk.

 

4. Sústredenie jazdcov VSO:

 

Výbor VSO prehodnotil sústredenie jazdcov VSO v termíne 16.-19. 02. 2010 v Stropkove. Pre účastníkov sústredenia budú zorganizované preteky 20. 02. 2010 v Stropkove. Výbor schválil účasť pozvaného trénera  p. Pecháčka v dňoch 17.-19. 02. 2010.

Za harmonogram sústredenia zodpovedá člen trénerskej komisie p. Kuchár Zdeno.

 

 

5. Žiadosti o finančné príspevky:

 

Výbor VSO prehodnotil žiadosti o finančné príspevky na organizovanie pretekov VSO – drezúra

a paradrezúra.

-        občianské združenie Galaxia – výbor VSO odsúhlasil finančný príspevok vo výške 70,- Eur za organizovanie pretekov drezúra a paradrezúra za rok 2009.

 

Výbor VSO prejednal žiadosti občianského združenia Galaxia a JK Freestyle Poprad o firnančnú podporu na výjazd jazdcov na MS resp. ME.

SJF VSO finančne neprispieva na výjazdy jazdcov na ME a MS, prispieva iba za medialové umiestnenia na MS, ME vo všetkých jazdeckých disciplínach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Zapisovateľ zápisnice

                                                                                                                                                             Ing. Radovan Slivka

1.