Skúšky základného výcviku jazdcov.

 

Skúšky základného výcviku jazdcov (ďalej len skúšky) môže usporiadať každý subjekt (jazdecký klub) podľa smerníc upravujúcich organizáciu skúšok.

Výbor Východoslovenskej oblasti SJF schválil (zápisnica zo zasadania V VSO SJF zo dňa 25.3.2010, bod 3), k vykonávaniu skúšok toto organizačné usmernenie:

1. Záujemca o organizovanie skúšok musí do 30. novembra bežného roku nahlásiť predpokladaný termín skúšok na nasledujúci rok na em. adresu predsedu rozhodcovskej komisie VSO SJF.

2. Tri týždne pred termínom skúšok požiadať o delegovanie rozhodcov a poslať časový rozvrh skúšok, možnosti ubytovania, ustajnenia, prípadne iných poskytovaných služieb na em. adresu ako v bode 1.

3. Protokol o vykonaní skúšky zaslať do troch dní na adresu predsedu V VSO SJF.

4. Z poplatku za vykonanie skúšky (20 € ) za každého účastníka nad základný počet (5 účastníkov), teda od 6. až do 20., poukázať 8 € na účet:

Slovenská jazdecká federácia,  Východoslovenská oblasť

                              Lužany pri Topli číslo domu 62,

                              087 01 Giraltovce

                              číslo účtu 2510054358/0200, VÚB Giraltovce.

Podmienkou potvrdenia a odoslania protokolu o vykonaní skúšky na sekretariát SJF je poukázane stanovenej sumy na uvedený účet.

                                                                                                            predseda V VSO SJF     

                                                                                                            Ing Miroslav CIGAN